meun


  • Smart home system
    Arisa Industry
welcome to my site
نام کاربری
کلمه عبور

اخبار
Not Available.

سیستم های اطلاعاتی

سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی نرم‌افزار یک‌پارچه‌ای است که دارای اجزا و یا ماژول‌‌های مختلفی در حوزه‌‌‌های عملیاتی سازمان‌ها مانند برنامه‌ریزی، تولید، فروش، بازاریابی، توزیع، حسابداری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت پروژه، مدیریت موجودی، مدیریت خدمات و نگهداری و تعمیرات، مدیریت حمل‌ونقل و تجارت الکترونیک می باشد. معماری و ساختار سیستم‌‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان به‌گونه‌ای است که یک‌پارچگی و جامعیت اطلاعات سطح سازمان را فراهم کرده و جریان روان اطلاعات بین بخش‌‌های مختلف سازمان را فراهم می‌آورد. این سیستم‌ها به‌گونه‌ای توسعه می‌یابند که تمامی منابع اطلاعاتی سازمان با یکدیگر یک‌پارچه شده و بتوان در راستای انجام ماموریت‌‌های سازمان از این سیستم بهره جست.

ERP یک نوع روش اجرا و پیاده سازی سیستم های جامع در یک سازمان است. در این روش با توجه رویه های استاندارد موجود ( فرآیندهای استاندارد ) در سیستم های جامع یکپارچه، سازمان استفاده کننده رویه های موجود خود را با این رویه های استاندارد مطابقت می دهد و از طرف دیگر نیازهای اطلاعاتی ای وجود دارند که برای هر صنعت به طور خاص باید در نظر گرفته شود که در این روش این نیازها نیز در سیستم های نرم افزاری اعمال خواهد شد. این سیستم بسته ماهیت سازمان شامل های زیر سیستمهای متناسب با سازمان خواهد بود.

شرکت آریسا، با بهره گیری از توان مندی و تجربه کارشناسان خود و با استفاده از متدولوژی های روز توسعه و استقرار سیستم های اطلاعاتی، همگام با تحولات فن آوری و تأمین الزامات مدیریت کیفیت، خدمات خود را در سطح صنایع و سازمان های کشور در زمینه های زیر ارائه می نماید.

Ø       طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه متناسب با نیاز مشتری در حوزه های:

·       تولید، نگهداری و تعمیرات، تولید و توزیع منابع نیرویی و سایر نیازهای لجستیک

·       بازرگانی

·       مالی

·       منابع انسانی

Ø       پیاده سازی و پشتیبانی سیستم های ERP استاندارد با همکاری شرکت های مجرب خارجی

Ø       پیاده سازی و پشتیبانی راه حل های تجارت الکترونیک با همکاری شرکت های مجرب خارجی

Ø       مشاوره و نظارت بر طرح های جامع ICT

Ø       ارائه دوره های آموزشی استاندارد در زمینه های مختلف IT

Ø       طراحی و توسعه سیستم های تحلیلی و گزارشات مدیریتی (OLAP)

Ø       ارائه و خصوصی سازی و استقرار سیستم نوین مدیریت نگهداری و تعمیرات

Ø       مهندسی مجدد سیستم ها